4ayesha

Daripada ABU HURAIRAH r.a, RasuluLLah SAW bersabda:
"Barangsiapa yang menyeru (manusia) kepada hidayah, maka baginya pahala sebanyak pahala yang diperolehi oleh orang-orang yang mengikutnya tanpa dikurangi sedikitpun pahala mereka." Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab al-'Ilm (2674), Imam Malik dalam Muattha'(2674), Ahmad (9171), Abu Dawud (4609), Turmudzi (2674), ad-Darimi (513), ibnu Majah (206), ibnu Hibban (112), al-Bagahwi (109)

Followers


I. Keutamaan Wanita Shalihah.
Bersabda Rasulullah S.a.w :
"Dunia adalah kesenangan sementara, dan sebaik-baiknya kesenangan dunia ialah wanita (istri) yang shalihah."
(Muslim)

Wanita shalihah adalah pilihan Allah S.w.t di dunia ini. Sifat-sifat mereka pun telah dipuji oleh Allah S.w.t di dalam firman-Nya:
"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mu'min, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam keta`atannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu`, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar."

(Q.S. Al-Ahzab 33 : 35)

Sabda Rasulullah S.a.w,
"Wahai sekalian wanita, sesungguhnya yang paling baik di antara kalian akan memasuki surga sebelum orang yang paling baik di kalangan lelaki. Mereka akan mandi, dan memakai minyak wangi dan menyambut suami-suaminya di atas keledai-keledai merah dan kuning. Bersama mereka anak-anak kecil, mereka seperti batu permata yang berkilauan." (Abu Syaikh)

Wanita shalihah adalah suatu ni'mat yang luar biasa dari Allah S.w.t, sabda Rasulullah S.a.w :
"Diantara kebahagiaan anak Adam, antara lain terdapat dalam tiga hal; Wanita shalihah, rumah yang baik dan kendaraan yang baik."
(Ahmad)

Dalam sabda beliau S.a.w yang lain :
"Barangsiapa yang diberi rezeki oleh Allah seorang wanita yang shalihah, maka Allah telah menolong separuh imannya. Karenanya bertaqwalah kepada Allah untuk separuh yang lain."
(Thabrani, Hakim)

Demikian mulia seorang wanita yang shalihah, sehingga Abu Sulaiman Ad-Darani berpendapat:
"Istri yang shalihah bukan termasuk dunia, karena istri itu menjadikanmu tempat (ber'amal demi) akhirat."

Muhammad bin Ka'ab berkata mengenai firman Allah S.w.t :
"Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka."
(QS. Al-Baqarah 2 : 201)
bahwa itu adalah istri yang shalihah. Dailami r.a. meriwayatkan bahwa wanita shalihah akan disebut-sebut oleh ahli langit sebagai 'Syahidah'. Tidak dipungkiri bahwa wanita-wanita shalihah, sangat dirindukan oleh penduduk bumi dan langit, bahkan ikan-ikan di lautan pun dengan senang hati mendo'akan rahmat dan maghfirah baginya.

II. Peranan Wanita Shalihah.
Rasulullah S.a.w pun bersabda :
"Kejahatan seorang wanita jahat adalah seperti jahatnya seribu orang jahat dari kaum lelaki. Kebaikan seorang wanita yang shalihah adalah seperti 'amalannya tujuh puluh orang-orang shiddiqin."
(Abu Syaikh)

Alim Ulama mengatakan bahwa 'Shiddiqin' adalah derajat para wali Allah S.w.t. Hal ini menunjukkan ketinggian derajat wanita yang shalihah. Kaum wanita memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap roda kehidupan dunia ini, bahkan terhadap kaum lelaki sekalipun.

Ustadz Hasan Al-Bana Asy-Syahid Al-Hafizh menulis bahwa wanitalah yang mewarnai kehidupan dengan corak yang nyata. Hal ini disebabkan karena wanita adalah pendidik utama yang memproduksi bangsa. Wanitalah yang menjadi penentu arah masyarakat. Syeikh Ibrahim Ali mengatakan bahwa seorang wanita jika sudah dominan dalam kehidupan pria, maka ia akan menjadi buah hati dan ruhnya. Bahkan akan menjadi segenap badan dan perasaan pria. Semua rindakan kebaikan atau kejahatan yang dilakukan oleh seorang pria, karena dorongan dari wanita. Pikiran dan 'amalan para wanita muslimah akan ikut serta berhembus dengan angin, mengalir dengan air, menyatu dengan tanah, tanpa memerlukan kendaraan untuk membawanya, tanpa memerlukan tenaga untuk mengangkutnya. Kebaikankah yang akan merebak ataukah kejahatan. Semua bergantung kepada 'amalan para wanita. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa banyak 'ulama dan para tokoh tergoda oleh wanita, maka rusaklah perjalanan hidupnya. Hal itu bukan disebabkan karena kepandaian wanita lebih jauh dan lebih luas daripada lelaki, tetapi karena kekuatan ghaib titipan Allah S.w.t dan daya pesona wanitalah yang mampu menggoncangkan pria.

Walaupun kaum wanita juga dikatakan sebagai 'fitnah', akan tetapi kata fitnah ini harus diartikan dengan maksud yang positif. Peringatan Allah S.w.t agar berwaspada terhadap fitnah yang timbul dari wanita, sama seperti peringatan-Nya terhadap fitnah harta dan anak-anak, tidak berarti semuanya buruk dan jahat. Tetapi sebagai ungkapan bahwa sikap yang berlebihan dalam menggantungkan diri pada semua itu mencapai suatu batas yang dapat menimbulkan fitnah, dan lupa diri dari dzikrullah. Disebabkan lemahnya usaha da'wah, maka nilai dan keutamaan wanita telah menjadi kabur, bahkan sebagian besar dari kalangan wanita telah diselewengkan oleh syetan untuk menjadi pembantu-pembantunya dalam usaha kemungkaran. Dan dijauhkan dari nilai kemuliaan yang sebenarnya kepada derajat yang sangat rendah dan hina. Dan sangat sedikit diantara kaum wanita yang menyadari hakekat keutamaan yang ada pada diri mereka.

Sabda Nabi S.a.w :
"Permisalan wanita shalihah dari kalangan para wanita adalah seperti burung gagak hitam yang salah satu kakinya berwarna putih."
(Thabrani)

Ungkapan ini bermakna demikian sedikit wanita-wanita yang tergolong menjadi wanita shalihah. Hal ini dimaksudkan agar menjadi renungan dan penghisaban kaum wanita atas keselamatan dirinya, sehingga akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan kesempatan yang sedikit ini. Tanpa ada rasa pesimis ataupun kekhawatiran. Sebagaimana kisah Asiah istri Fir'aun. Di tengah-tengah kaum yang memusihi Allah S.w.t dan Rasul-Nya, ia tetap berpegang tegung kepada Allah S.w.t. Walaupun untuk menjaga keimanan tersebut ia harus menerima kematian di tangan suaminya sendiri yaitu Fir'an la'natullahu 'alaihi. Sehingga atas keteguhannya ini Rasulullah S.a.w bersabda bahwa wanita yang terbaik dan paling sempurna adalah Asiah istri Fir'aun dan Maryam. Bahkan Ibnu Qurtubi dan Hafizh Ibnu Hajar rah.a. menganggap mereka berdua adalah Nabi Allah.

III. Ciri-ciri Wanita Shalihah.
"Jika wanita shalat lima waktunya, berpuasa di bulannya, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya; 'Masuklah ke dalam syurga dari pintu syurga mana saja yang kamu sukai'."
(Ibnu Hibban, Thabrani)

Juga menilik ayat 35 dari Q.S. Al-Ahzab di atas maka dapat disimpulkan beberapa sifat wanita shalihah, diantaranya yaitu : bersifat taat, jujur, sabar, khusyu', suka bersedekah, suka berpuasa, memelihara kehormatannya dan banyak berzikir kepada Allah S.w.t.

Syeikh Abdul Halim mengatakan bahwa wanita-wanita shalihah adalah qonitat (orang yang taat) dan hafizhat (orang yang menjaga diri) saat suami tiada. Dalam pasal ini akan diterangkan mengenai beberapa dari sifat-sifat tersebut, dan yang lainnya akan diterangkan dalam pasal yang lain, sifat-sifat tersebut yaitu :

a. Menjaga Shalat Lima Waktu
Shalat adalah salah satu kewajiban umum yang telah Allah S.w.t perintahkan kepada ummat Islam baik lelaki ataupun wanita. Nabi S.a.w, bersabda :
"Shalat adalah tiang agama. Barangsiapa mendirikannya, berarti ia telah mendirikan agama, dan barangsiapa meninggalkannya, berarti ia telah menghancurkan agama." (Baihaqi)

"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan."
(Q.S. Maryam 19 : 59)

"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya."
(Q.S.Al-Maa'uun 107 : 4 - 5)

Seorang wanita shalihah meyakini bahwa shalat adalah ibadah yang sangat istimewa, sehingga tidak mungkin ia shalatnya. Bukan hanya istiqamah dalam mengerjakannya, tetapi juga menjaga segala hal yang berhubungan dengan shalat. Karena Ibnu Abbas r.a, mengatakan tentang maksud Q.S. Maryam 19 : 59 atau Q.S. Al-Maa'uun 107 : 4 – 5. Bahwa melalaikan shalat bukan hanya, meninggalkan shalat begitu saja, tetapi termasuk melalaikan shalat juga adalah jika melalaikan waktunya, atau mengakhirkan waktunya dari waktu yang tepat. Jika maksudnya memang demikian, yaitu melalaikan waktu shalat juga termasuk dalam melalaikan shalat, maka orang yang melalaikan waktu shalat pun akan mendapat balasan 'Ghoyya' ataupun neraka 'Wail.'

Allah S.w.t telah memberikan kemudahan bagi kaum wanita muslimah dalam menunaikan shalat, yang tidak disamakan seperti kaum lelaki. Bagi wanita hanya ada dua tertib dalam melaksanakannya. Lebih ringan dan lebih mudah, tetapi mempunyai ganjaran dan pahala yang sama besarnya dengan kaum lelaki. Ini adalah karena rasa kasih-Nya terhadap kaum wanita, demi terjaganya wanita dari segala fitnah :
1. Lebih utama dilaksanakan di dalam rumahnya sendiri. Sekali lagi, bahwa walaupun ditunaikan di rumah, dan hanya bersendirian, tetapi ia tetap akan mendapatkan pahala yang sama dengan kaum lelaki yang melaksanakan shalatnya di masjid.
2. Dilaksanakan di awal waktu. Nabi S.a.w bersabda :
"Amalan yang paling utama adalah shalat tepat pada waktunya."
Hadits ini ditujukan kepada kaum muslimin dan muslimat. Melalaikan waktu shalat dengan sengaja, berarti telah menarik murka Allah S.w.t kepada dirinya. Sabda Nabi S.a.w :

"Tiga orang yang tidak akan diterima shalatnya oleh Allah ;
(1) Seorang imam yang tidak disukai oleh makmumnya.
(2) Orang yang tidak shalat kecuali setelah lewat wantunya (dengan sengaja).
(3) Orang yang memperbudak orang merdeka."
(Ibnu Majah)

Menjaga shalat pada waktunya menghasilkan keuntungan-keuntungan, baik duniawi maupun ukhrawi. Diantaranya ialah : Dalam urusan duniawi yaitu, dijauhkan dari kesulitan rezeki dalam kehidupan dunia.
Dan empat keuntungan ukhrawi lainnya adalah :
(a) Dihindari dari siksa kubur,
(b) Diberikan buku catatan 'amalnya melalui tangan kanan,
(c) Melewati shirat secepat kilat dan
(d) Masuk surga tanpa hisab.

Rasulullah S.a.w bersabda :
"Jika seorang hamba shalat pada awal waktunya, maka naiklah shalat itu ke langit dengan diliputi nur sehingga sampai ke Arsy, lalu (nur itu) memintakan istighfar bagi orang yang mengerjakan shalat seperti itu sampai hari kiamat, dan ia berkata : 'semoga Allah memeliharamu sebagaimana kamu memeliharaku.'

Dan jika seorang hamba mengerjakan shalat tidak pada waktunya, maka naiklah shalat itu dengan diliputi kegelapan dan bila sampai ke langit, shalat itu terlipat bagaikan baju yang rusak, kemudian dilemparkan kembali ke muka orang yang mengerjakannya."
(Adz Dzahabi)

Orang-orang shalih pada zaman dahulu, seperti para shahabat r.a sangat memperhatikan shalat di awal waktu dengan bersungguh-sungguh. Mereka akan bersedih jika mereka tertinggal shalat di awal waktu ataupun karena tertinggal shalat berjama'ah. Az Zuhri pernah bercerita :
"Suatu ketika saya masuk ke tempat Anas bin Malik r.a di Damsyik, saya menjumpai ia sedang menangis. Maka saya bertanya : 'Mengapa kamu menangis ?' beliau r.a menjawab : 'Saya tidak mengetahui sesuatu yang telah aku dapatkan, kecuali shalat ini. Tetapi ternyata kini orang-orang telah mengabaikannya'."
Al-Karmany menerangkan bahwa mengabaikan shalat yang dimaksud di sini adalah mengakhirkan waktunya, bukan meninggalkannya sama sekali. (Bukhari)

b. Berpuasa
Firman Allah S.w.t :
"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa."
(Q.S. Al-Baqarah 2 : 183)

Rasulullah S.a.w bersabda :
"Segala kebaikan anak Adam dilipatgandakan pahalanya dengan sepuluh hingga 700 kali lipat. Allah S.w.t berfirman : 'Kecuali puasa, puasa adalah untuk-Ku dan Aku memberikan pahala kepadanya, ia telah meninggalkan syahwat dan makan minumnya lantaran Aku'."
(Muslim)

Dalam hadits yang lain beliau S.a.w bersabda :
"Puasa itu Junnah (perisai) karena itu jika kamu berpuasa, janganlah menuturkan kata-kata yang buruk, yang keji-keji dan yang membangkitkan rangsangan syahwat, dan janganlah pula ia mendatangkan hiruk pikuk, hingar bingar."

Diriwayatkan pula bahwa puasa dan Al-Qur'an akan memohon syafaat bagi pelakunya kepada Allah S.w.t, mereka akan berkata :
"Ya Allah S.w.t, aku telah menghalanginya dari makan dan memenuhi syahwat pada siang hari, maka perkenankanlah aku memberikan syafaat baginya."

Syafaat keduanya diterima oleh Allah S.w.t (Ahmad) Wanita shalihah selalu menunaikan shaum Ramadhan, dan juga puasa-puasa yang lainnya, selama tidak dalam keadaan berhalangan. Beberapa puasa sunnah yang lainnya, adalah ; Puasa 'Arafah, puasa 'Asyura dan Tasu'a, puasa enam hari di bulan Syawal, puasa tiga hari putih, puasa Senin dan Kamis, sehari puasa sehari berbuka dan lain sebagainya.

Al-Ghazali menuliskan ada tiga tingkatan manusia dalam mengerjakan puasa :
Golongan pertama; hanya memenuhi syari'at, meninggalkan makan, minum dan syahwat saja.
Golongan kedua; selain menahan dari makan minum dan syahwat, juga menahan lidah, pandangan dan anggota badan lainnya.
Golongan ketiga; hatinya betul-betul bertawajjuh hanya kepada Allah S.w.t dan memelihara dari selain Allah S.w.t. (Ihya Ulumuddin) c.

Ciri-ciri yang lainnya

Selanjutnya Imam Nawawi dalam Syarh Uqudul Lujain, menukilkan sabda Rasulullah S.a.w tentang wanita penghuni syurga. Beliau S.a.w bersabda :
"Empat wanita berada di syurga dan empat di neraka. Empat wanita yang berada di syurga, yaitu :
(1) Wanita yang memelihara dirinya, taat kepada Allah dan suami, banyak anaknya serta sabar.
(2) Menerima apa yang ada walaupun sedikit bersama suaminya dan bersifat pemalu.
(3) Jika suaminya pergi, maka ia menjaga dirinya dan harta suaminya.
(4) Wanita yang ditinggal mati suaminya, sedangkan ia mempunyai anak yang masih kecil-kecil lalu ia menahan dirinya, memelihara dan mendidik anak-anaknya, serta berbuat baik terhadap mereka dan tidak mau nikah lagi karena takut menyia-nyiakan mereka."


Adapun empat wanita yang berada di neraka adalah :
(1) Wanita yang jelek lisannya terhadap suami, jika suaminya pergi, ia tidak menjaga dirinya. Jika suaminya di rumah, ia menyakiti suaminya dengan ucapannya.
(2) Wanita yang membebani suami (dengan tuntutan) yang suami tidak mampu melakukannya.
(3) Wanita yang tidak menutup dirinya dari lelaki lain dan ia keluar dari rumahnya dengan berhias.
(4) Wanita yang sama sekali tidak memiliki keinginan kecuali makan, minum dan tidur. Ia tidak memiliki gairah untuk mengerjakan shalat, untuk mentaati Allah S.w.t, mentaati Rasul, dan tidak juga dalam mentaati suaminya.

Maka jika ada wanita memiliki sifat-sifat seperti ini, ia adalah wanita terlaknat dan ahli neraka, kecuali jika ia bertaubat." Demikian beberapa sifat utama dari wanita shalihah. Allah S.w.t telah memberikan keistimewaan kepada mereka. Dengan bersusah payah sedikit untuk mentaati agama, seorang wanita shalihah dapat mendahului laki-laki shalih untuk memasuki syurga Allah S.w.t.

src : http://islamuda.7.forumer.com/a/bab-1-wanita-shalihah_post138.html

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Contributors

 **Note:

For those who wants to use or spread contents in this blog, please proceed without my permission. Shukran Jazilan.

Blog Archive

geocounter

Doa Qunut Nazilah

“Ya Allah, sesungguhnya kami bermohon pertolongan Mu, kami meminta ampun kepada Mu, kami memohon petunjuk dari Mu, kami beriman kepada Mu, kami berserah kepada Mu dan kami memuji Mu dengan segala kebaikan, kami mensyukuri dan tidak mengkufuri Mu, kami melepaskan diri daripada sesiapa yang durhaka kepada Mu.

Ya Allah, Engkau yang kami sembah dan kepada Engkau kami bersalat dan sujud, dan kepada Engkau jualah kami datang bergegas, kami mengharap rahmat Mu dan kami takut akan azab Mu kerana azab Mu yang sebenar akan menyusul mereka yang kufur Ya Allah, Muliakanlah Islam dan masyarakat Islam. Hentikanlah segala macam kezaliman dan permusuhan, Bantulah saudara-saudara kami di mana sahaja mereka berada. Angkatlah dari mereka kesusahan, bala, peperangan dan permusuhan.

Ya Allah, selamatkanlah kami dari segala keburukan dan janganlah Engkau jadikan kami tempat turunnya bencana, hindarkanlah kami dari segala bala kerana tidak sesiapa yang dapat menghindarkannya melainkan Engkau, ya Allah.”

BlogTopSites